Abonner via RSS eller E-post

Høyre og arbeidslivet

Publisert den 04.05.2012 i Blogg

«Arbeiderpartiets statsråd, Anne Grete Strøm Eriksen, sa nylig at arbeidsmiljøloven er «hellig».
Det er et dårlig utgangspunkt for et moderne arbeidsliv.»

Aftenposten har i dag en større sak om et arbeidslivsutvalg som jeg har ledet. Noen vil kanskje stusse og lure på om dette er den samme personen som skrev Høyre om! Er det nå venstre om i stedet?

Mitt hovedpoeng er enkelt: Et moderne arbeidsliv forener trygghet for den enkelte arbeidstaker med den helt nødvendige fleksibilitet. Arbeiderpartiets statsråd, Anne Grete Strøm Eriksen, sa nylig at arbeidsmiljøloven er «hellig». Det er et dårlig utgangspunkt for et moderne arbeidsliv. Vi må nemlig gradvis endre lovverket for å møte de utfordringene vi står overfor. Det er minst fire store trekk som påvirker norsk arbeidsliv:

1. Verdensøkonomien er i ulage. Norge har foreløpig klart seg bedre enn mange andre, men utfordringene vil påvirke også oss. Land som opplever sviktende vekst vil satse sterkt på å bedre sin konkurransekraft, noe som igjen vil påvirke oss. Samtidig vet vi at Norge har et høyt kostnadsnivå. Derfor er vi avhengige av å jobbe smartere og mer effektivt for å sikre arbeidsplassene. Derfor er det viktig at arbeidslivet har den nødvendige fleksibilitet til å gjøre raske omstillinger, bedre konkurranseevnen og sikre norske arbeidsplasser.

2. Eldrebølgen gir flere eldre og pleietrengende noe som igjen vil øke ressursbehovet i offentlig sektor. Både av hensyn til de eldre og av hensynet til arbeidsplasser i privat sektor, krever dette løftet ikke bare flere ressurser, men større fleksibilitet både for arbeidstaker og arbeidsgiver når det gjelder å ta i bruk arbeidskraften – menneskene – best mulig.

3. Hverdagen for norske familier har endret seg de siste tiårene. Det skyldes blant annet at langt flere kvinner er kommet i jobb, at samlivsformene endres og at nye næringer og nye arbeidsplasser har andre behov enn de tradisjonelle industriarbeidsplassene. Fleksibilitet er et gode for mange arbeidstakere fordi det gir større mulighet til å kombinere arbeid og fritid på en god måte, og dermed kunne ivareta både familieliv og arbeid.

4. Respekt for loven er grunnleggende, og omfattende brudd på arbeidsmiljøloven er dokumentert i både offentlige og private virksomheter. Norsk lov skal selvfølgelig følges, men samtidig kan det store antallet lovbrudd både i offentlig og privat sektor indikere at loven ikke er godt nok tilpasset virkelighetens verden.

Det utvalget jeg har ledet mener disse endringene krever en avbalansering mellom trygghet og fleksibilitet. Vi skal ikke gå til den ene eller den andre ytterlighet.

Disse utfordringene så Arbeiderpartiet for 15 år siden, men ikke i dag. I 2001 sa daværende arbeidsminister Jørgen Kosmo til Dagens Næringsliv: ”Våre behov og muligheter når vi er 20 og 65 år, er ulike. Vi ønsker å se på muligheter for å se arbeidslivsløpet mer under ett. Vi ønsker større grad av fleksibilitet, både for arbeidstagere og arbeidsgivere” og ”Bestemmelsen om maksimalt 300 timer overtid i året sier også noe om hvor mye man kan ta ut per uke og måned. Det er et spørsmål om dette er litt for firkantet. Vi må for eksempel se på om det skal bli anledning til å jobbe mer overtid et år, for så å jobbe mindre et annet.”  Det er ganske godt sagt, synes jeg.

Utvalget foreslår å sikre grunnplankene i norsk arbeidsliv, herunder en arbeidsmiljølov som gir de ansatte beskyttelse. Samtidig foreslår vi forsiktige oppmykninger som skal gi mer fleksibilitet. Rapporten vil komme om circa en måneds tid.

7 kommentarer »