Abonner via RSS eller E-post

Kultur, imperialisme og relativisme

Publisert den 13.05.2015 i Blogg

Vil man ha en liten innføring i debatten om kulturens betydning/kulturrelativisme, Vesten og resten, som har foregått i noen tiår, er denne utvekslingen mellom Tommy Sørbø og Antirasistisk Senter ved Rune Berglund Steen, et greit sted å starte:

Sørbøs første innlegg.

Steens svar.

Sørbøs svar.

Jeg har selv skrevet om kultur ved flere anledninger, blant annet denne artikkelen i Minerva: 5 påstander om kultur. Den avslører vel hvor jeg står i debatten.

 

Legg igjen din kommentar »

Morgenbladet: IQ og forskjeller

Publisert den 12.05.2015 i Artikler, Blogg

Jeg skriver hver tredje uke på baksiden av Morgenbladet.

 

Det er viktigere å være smart hvis du er fattig.

På et møte med nordiske ministerkollegaer i København nylig var det en graf som treffende oppsummerte hvorfor vi etter over et halvt århundre med velferdsstat, fortsatt har en levende debatt om sosiale forskjeller. Den viste, enkelt forklart, at veien opp karrierestigen er langt brattere for smarte barn av foreldre som ikke selv har lang utdannelse. Mer om det om noen avsnitt.

Det er en åpenbar grunn til at forskjellsdebatten har vokst seg større de siste to tiårene. Globaliseringen innebærer at presset på en del arbeidstakeres lønninger blir større, samtidig som avkastningsmulighetene for kapitalen også blir større. Med andre ord er det mye som tyder på at forskjellene øker i land som for eksempel USA. Men én ting er forskjellene slik de kan leses av gjennom inntektsstatistikken, noe ganske annet er de grunnleggende årsakene til at forskjellene er der. Inntektsforskjeller er like mye et symptom som en årsak.

Den store, danske undersøkelsen kollegene mine og jeg fikk presentert i København, startet med en gruppe danske barn som gikk i 7. klasse i 1968. I flere omganger ble det samlet inn opplysninger om deltagerne, herunder deres IQ, sosiale bakgrunn og sosiale status senere i livet. De siste opplysningene ble samlet inn i 2001.

Analysen viser klart og tydelig at det – for å si det enkelt – er bra å være smart. De med høy IQ har klart høyere sjanse for å bli «funksjonær med lederansvar» senere i livet. Men analysen viser også at denne sannsynligheten delvis er sosialt betinget.

Barn av ufaglærte fedre har mindre sannsynlighet enn barn av ledende funksjonærer for å bli ledere – selv når de scorer likt i testen. Men forskjellen er ikke så stor mellom de mest begavede barna av ledende funksjonærer og de minst begavede barna av ledende funksjonærer.

Når det gjelder barn av ufaglærte, derimot, er forskjellen imidlertid langt større. Begavede barn av ufaglærte har langt større sannsynlighet for å få lederstillinger enn mindre begavede barn av ufaglærte. Med andre ord: Jo høyere opp i den sosiale rangstigen du kommer, jo mindre viktig blir det å være smart (målt som IQ).

Det kan finnes mange forklaringer på dette, men de danske forskerne velger seg denne tolkningen: «Det må fortolkes slik at den sosiale bakgrunn kompenserer de minst begavede barna av ledende funksjonærer for deres manglende ferdigheter sammenlignet med barn av ufaglærte arbeidere.»

Undersøkelsen er riktignok noen år gammel, men det er lite som tyder på at vi ville funnet noe helt annet i dag.

Det er i hvert fall en konklusjon om forskjellsdebatten vi kan trekke av funnene. Forskjeller er seige saker, og det er helt utopisk at vi noen gang skal skape helt like muligheter for alle. Men enda viktigere: Fra venstresiden reduseres forskjellsdebatten ofte til en diskusjon om skatt. Vi kan være uenige om hvorvidt funksjonæren med lederansvar bør ha høyere eller lavere skatt, men det er helt sikkert at skatteprosenten i seg selv ikke treffer den grunnleggende årsaken til ulikheten.

Velferdsstaten har mange fedre og mødre, herunder tyske konservative og liberale engelske idealister. Men da den sosialdemokratiske velferdsstaten ble unnfanget som idé, var drømmen å avskaffe klasseforskjellene gjennom radikal økonomisk omfordeling og statlig trygghet. Velferdsstatene i Europa har etter all sannsynlighet bidratt til å dempe de gamle klassemotsetningene, men velferdsstaten har ikke avskaffet årsakene til sosiale forskjeller. Forskjellsdebatten er dermed også en debatt om sprekkene i velferdssamfunnet, og på mange områder ser vi at velferdsstatens tradisjonelle innfallsvinkel har store problemer: Økte utbetalinger kan skape økonomisk avhengighet snarere enn å redusere forskjeller på sikt.

Å bekjempe årsakene til økende sosial ulikhet koster også penger, men vi må begynne i en annen ende enn inntektsstatistikken. Hvorfor drikker Jeppe? Og hvorfor tjener noen mer?

En fersk OECD-rapport slår fast at en faktor som i høy grad skaper ulikhet, er når utdanningssystemet svikter dem som trenger det mest. For å nevne et helt tilfeldig valgt eksempel.

Kilde: Jæger et al. 2003. «Ulighed og livsløb. Analyser af betydningen af social baggrund.» København: SFI
.

 

3 kommentarer »

En Buckley kommer ut av skapet

Publisert den 28.04.2015 i Blogg

Buckley er et etternavn med historisk sus på den amerikanske høyresiden. William F. Buckley regnes som en av grunnleggerne av den moderne, amerikanske konservatismen. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om dette hos Minerva.

Buckley selv var relativt verdiliberal, men han hadde også tette bindinger til det religiøse høyre som vokste som politisk kraft gjennom 70-tallet. Det er denne gruppen som sikrer at republikanerne er så opptatt av verdipolitikk, som de kaller det. Et stikkord for kampen mot abort, mot homofiles rettigheter, mot sekularisme og — særlig — mot alle utfall av det verdiradikale opprøret til 68erne.

Det ligger noe bra i deler av dette. Jeg har heller ikke sans for de barrikadestormende ideen om å bryte ned alle samfunnets institusjoner for slik å «frigjøre» mennesket. Deler av 68er-budskapet ligger farlig nær verdinihilisme: Har du lyst, har du lov.

Samtidig har det religiøse høyre gjort at republikanerne på flere områder er mer og mer akterutseilt i verdipolitikken. Kampen for ekteskapet har blitt til en kamp mot homofile, for eksempel. Og velgerne endrer seg. Det er i dag flertall for at homofile bør få gifte seg i USA, og blant yngre velgere er flertallet massivt.

I en slik sammenheng er det ikke uvesentlig at en konservativ Buckley kommer ut av skapet. Han forsvarer ekteskap for homofile med utpregede konservative argumenter: Gay couples today are building families and raising children. If we as conservatives care about preserving marriage and family, we must include gay people in the Equation.

Forandre for å bevare, tror jeg det heter.

Legg igjen din kommentar »

Morgenbladet: Den gode nasjonalismen

Publisert den 24.04.2015 i Artikler, Blogg

Jeg skriver hver tredje uke på baksiden av Morgenbladet.

Fedrelandskjærlighet
KOMMENTAR Det er på tide å ta den gode nasjonalismen tilbake.
Det er 70 år siden andre verdenskrig sluttet. Da jeg lærte om krigen på skolen, fortonet det seg som uendelig lenge siden. Nå, som knapt et øyeblikk. Mange i min foreldregenerasjon ble født mens Hitler satt ved makten, mens Stalin styrte Sovjetunionen.

Da jeg lærte om krigen på skolen, husker jeg at en av årsakene var nasjonalismen. Det var Hitlers ideologi, og – lærte jeg senere – bak kommunismen sto ideen om det evige Russland, sterkere enn enhver læresetning fra Marx eller Engels. Hvis nasjonalismen kunne forårsake så mye ødeleggelse, måtte selve ideen være ond. Slik tenkte jeg, og slik tenkte vel kanskje også Europa. I Tyskland hang ideen så lenge i at det først er i de siste årene at teutonerne har våget å veive med flagg på sportsarrangementer.

Den perverterte nasjonalismen var en av årsakene til krigen, men nasjonalismen (jeg våger å kalle den det etter å ha sjekket Store Norske Leksikon) var også en av årsakene til seieren. Blant de sentrale skikkelsene på alliert side var en bestemt type nasjonalfølelse ikke bare til stede, den var fundamental for hele deres filosofi.

«Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France», hele mitt liv har jeg hatt en bestemt idé om hva Frankrike er, skrev general Charles de Gaulle i sine memoarer Mémoires de guerre, Krigsminner.

Lederen for det frie Frankrike, og presidenten som i årtiene etter reddet Frankrike fra kaos både fra høyreekstreme terrorister som ville tviholde på kolonien Algerie, og fra venstreradikale som skrek etter revolusjon i det turbulente året 1968, glødet. Da de Gaulle gikk av, var han en representant for en annen tid, et annet Frankrike.

Men nettopp denne følelsen av at Frankrike var noe spesielt, en særegen nasjon som krevde storhet og ære, var hjertet i de Gaulles filosofi. Frankrike er ikke Frankrike uten storhet, skrev han.

Som de Gaulle var Winston Churchill også en representant for et annet og eldre Storbritannia, eller nærmere bestemt England. Til sin siste dag snakket han om Imperiet, lenge etter at både ideen og imperiet som realitet hadde begynt å rakne. Churchill var et barn av Victoria-tiden, og hans nasjonalisme var ubønnhørlig knyttet til britenes eldgamle friheter og rettigheter. Men likeså var disse ideene umulig å forestille seg uten den nasjonale, historiske rammen.

Carl Joachim Hambro, stortingspresidenten som blant annet fordømte München-forliket da forræderiet mot Tsjekkoslovakia fortsatt var enormt populært (særlig i borgerlige kretser) og skulle sikre fred i vår tid, var også en utpreget fedrelandskjær politiker. Historiker Rolf Danielsen beskriver hans «[…] fedrelandskjærlighet [som] knyttet til stabile normer forankret i en verditradisjon. […] Det tjenende fedrelandssinn kom til å inngå den mest intime forbindelse med en ærbødighet for de konstitusjonelle former hvorigjennom folkets rett til selvstyre hadde ytret seg, og da i første rekke for Stortinget som bærer av norsk selv – og folkestyretradisjon.»

Nasjonalfølelsen var kanskje viktigere for å forme en filosofi og sett med ideer hos disse tre enn hos folk flest, men i tiden før andre verdenskrig var den neppe oppsiktsvekkende på noe som helst vis.

En viss moderat nasjonalfølelse er fortsatt god latin i Norge, så lenge den er passe generell og universell. Vi har ikke blitt som svenskenes mest rettroende radikalere vil. Gudskjelov. Men det er like fullt påfallende hvordan nasjonalfølelse eller fedrelandskjærlighet i beste fall sees som gammeldagse og arkaiske ord og i verste fall oppfattes som et ferniss over rasisme og autoritære ideer. Sytti år etter andre verdenskrig er det på tide å ta den gode nasjonalismen tilbake.

Legg igjen din kommentar »

Morgenbladet: Hva skal vi leve av i fremtiden?

Publisert den 24.03.2015 i Blogg

Jeg skriver hver tredje uke på baksiden av Morgenbladet.

Vi kan begynne med å se på hva vi lever av i dag.

Norske Skogs store fabrikkanlegg i Skogn i Nord-Trøndelag ser avskrekkende, men vakkert ut fra avstand. Det ryker fra fabrikkpipene slik det har gjort siden 1962. Det var ikke dette vi skulle «leve av i fremtiden». Og mange steder gjør man heller ikke det. Ikke langt unna i samme fylke, i Meråker kommune, forsvant smelteverket i 2006, og i årene etterpå flyttet hundrevis av innbyggere ut.

Høydepunktet for sysselsetting i industrien ble nådd i 1974, med 387 000 ansatte. Siden den gang har sysselsettingen i den tradisjonelle fastlandsindustrien på steder som Grenland (mitt hjemsted), Odda, Mo i Rana og Sauda sunket jevnt og trutt. På 2000-tallet utgjorde for første gang på over 100 år de sysselsatte i industrien under 10 prosent av den totale arbeidsstyrken. Solnedgang, altså. Den ubønnhørlige marsjen mot den siste stengte fabrikkport.

Jeg vil tippe at det mest stilte spørsmålet i offentligheten de siste to tiårene har vært «hva skal vi leve av i fremtiden?» Etter hvert som industriarbeidsplasser forsvant, ble betegnelsen «industrisamfunnet» erstattet av sin nye, kule fetter: «kunnskapssamfunnet». Industrisamfunnet gikk i arbeidsdress, slips når det var høytid, og var trofast, lavmælt og hardtarbeidende. Kunnskapssamfunnet blåser i konvensjoner, lever i nettverk og jobber med et eller annet kreativt.

Hva skal vi leve av i fremtiden? Vi vet ikke, sies det. Internett, sosiale medier, Ipader var det få som forutså. Det er noe i dette. Absolutt. Men historien om norsk industris solnedgang, om kunnskapssamfunnet hvor vi alle lever av noe kreativt, går glipp av et helt vesentlig poeng.

Politisk har jeg svært lite til felles med tidligere Rødt-leder Aslak Sira Myhre. Svært lite. Han er radikal, jeg er konservativ. Han er til venstre, jeg er til høyre. De siste årene har vi deltatt på en del av de samme konferansene. Noen ganger har han holdt sitt innlegg først, andre ganger jeg. Flere ganger har det slått meg at det er noe felles i det vi sier. Onde tunger vil kanskje kalle det en viss industriromantikk.

Jeg minner om at industrireisingen i Norge også var avhengig av kapital, noen ganger også fra utlandet. Sira Myhre understreker arbeiderbevegelsens rolle. Men vi snakker om noe av det samme. Mer enn noe annet er det som forener en følelse av at spørsmålet «hva skal vi leve av i fremtiden», bare belyser én side av saken. I fremtiden skal vi nemlig også leve av veldig mye av det samme som vi gjør nå.

Vi skal leve av fisken i havet, av kraften fra å temme fossefallene, av energiproduksjon, av skog og av mineraler. Ikke alene, men av det også. Det er hva som har irritert meg i så mange år når vi noen snakker om kunnskapssamfunnet, helt abstrakt og løsrevet fra sin sammenheng. Som om kunnskapssamfunnet bare var det nye. Som om skipsverftene som bygger båter, de maritime næringene eller industrien som har omstilt seg og omstilt seg og omstilt seg enda litt til, ikke har noe med kunnskap å gjøre.

Et minst like sentralt spørsmål som «hva skal vi leve av i fremtiden» er «hvordan skal vi leve av det i fremtiden»?

Vi lever av kunnskap som er omsatt til nye produkter, enklere prosesser, bedre logistikk eller ny teknologi. Hvordan skal vi klare det? Vi kan kanskje hente litt inspirasjon fra den næringen som har klamret seg fast gjennom fire tiår med solnedgang. For selv om mange arbeidsplasser har blitt lagt ned – og flere kanskje vil gå samme vei – ryker det fortsatt fra fabrikkpipene.

1 kommentar »

Også lærere trenger faglig påfyll

Publisert den 12.03.2015 i Blogg

Siden jeg selv begynte på skolen har det skjedd en revolusjon i norske klasserom når det gjelder teknologi og nye undervisningsformer. Men noe viktig består, og det er læreren. Det hjelper ikke hvor mange PCer, iPader eller Smart-tavler vi får. Noen må faktisk formidle kunnskapen.

Videreutdanning har vært en kampsak for norske lærere i mange år, og det med rette. For yrkesgrupper som leger og sykepleiere er det en selvfølge å få faglig påfyll underveis i karrieren.  Det samme burde i høyeste grad gjelde den yrkesgruppen som utdanner barna våre. At lærerne ikke har fått gode nok muligheter til å få faglig påfyll tidligere må vi politikere ta ansvaret for. Men nå gjør vi noe med det.

Sammen med lærernes egne fagforeninger og KS er regjeringen i full gang med det største videreutdanningsløftet for norske lærere noensinne. Ikke fordi lærerne er for dårlige, tvert imot. Vi satser på de vi har tro på, og vi har tro på lærerne.

15. mars er søknadsfristen for lærere som ønsker å ta videreutdanning neste skoleår. Jeg håper mange norske lærere vil benytte de gode sjansene i årets opptak. Aldri før har det vært så mange studieplasser å søke på. Over 5000 lærere kan få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten, og det er 172 forskjellige studietilbud å søke på.

Når lærerne har sendt inn sine søknader er det opp til kommuner og fylkeskommuner å godkjenne disse. Det stoler jeg på at engasjerte og fremtidsrettede skoleeiere gjør. For bare gjennom å satse på lærerne, kan vi satse vi på elevene i fremtidens skole og fremtidens kunnskapssamfunn.

I fjor kom det inn over 7000 søknader fra lærere som ønsket videreutdanning, og jeg håper på ny rekord i år. Så alle lærere – løp og søk hvis dere ikke allerede har gjort det!

Du kan lese mer her.

 

Legg igjen din kommentar »

Når folk flest får velge

Publisert den 10.03.2015 i Blogg

Et av temaene hver kvinnedag er skjønnhetstyranniet, altså de uoppnåelige idealene som særlig unge kvinner konfronteres med.

Skjønnhetsidealene skapes neppe av markedet (Venus av Milo kom før den moderne kapitalismen), men opprettholdes selvfølgelig av markedet. Derfor er det lett å tenke at det er folk flest som holder liv i skjønnhetsidealene. Mon det.

Det slo meg i dag da jeg leste om England på 58 som er eldste deltager i The Voice. Nå vet jeg ikke hvor langt hun kommer, men basert på tidligere erfaringer fra talentkonkurranser er det slett ikke umulig å vinne en konkurranse selv om man ikke ser ut som et idol. Som Kurt, Paul og Susan gjorde.

Nå skal man selvfølgelig ta lister over «verdens mest sexy» med en klype salt, og (jada) de er også rene vurderinger av utseendet, men det er allikevel interessant at det ikke er tynne supermodeller som når opp når folk skal bestemme, men for eksempel Jennifer Lopez. Hun er selvfølgelig slående vakker, men også en kvinne med former.

På de norske listene — som jeg ikke har turt å lenke til fordi det var så mange frekke bilder (og jeg så selvfølgelig bort med en gang bildene ble for frekke) — er det også vanlige, naturlige norske kvinner og menn som dominerer.

Dette er ikke en sosiologisk studie, men det er en interessant observasjon. Tror jeg.

 

Legg igjen din kommentar »

Til en datter (i anledning 8. mars)

Publisert den 07.03.2015 i Blogg

Til en datter…

I morgen er det den internasjonale kvinnedagen. En dag vil du kanskje lure på hvorfor vi markerer den dagen her i det vi kaller «et av verdens mest likestilte land». Du vil kanskje vokse opp i et samfunn hvor du føler at kjønnet ditt bare er en del av den du er, og ikke definerer alt du er. Kvinnedagen handler om at noen gikk foran slik at det ble mulig.

Men det er ikke bare en dag for nostalgi.

Jeg vet ikke om du er født sånn eller blitt sånn. Sannsynligvis er det en kombinasjon, men det har egentlig ikke noe å si. Om du er født sånn eller blitt sånn: du skal få være den du er.

Hvis du vil gå i rosa, og blir opptatt av sminke og mote og design – vær så god. Og hvis du vil gå i svart, blir opptatt av metall eller bil eller eksplosjoner skal det være like greit.

Kle deg for anledningen, og ikke la noen dømme deg etter utseendet. Ingen skal fortelle deg at du – siden du er jente – må være søt, yndig eller tilbaketrukket. Det er fint å være opptatt av hvordan man ser ut, men utseendet ditt definerer deg ikke. Du behøver ikke å være pyntet eller sexy for å innfri andres forventninger, verken venninner eller gutters. Du bestemmer selv. Husk at de vakre menneskene på plakater eller i blader er pappfigurer, ikke idealer.

Sett deg mål og jobb hardt. Du skal ikke bare forvente, du skal kreve!, at hvis du jobber like godt som en mann, så skal du også belønnes like mye. Ikke la noen fortelle deg at noen yrker ikke passer for en jente. Eller at noen valg er gammeldagse og reaksjonære – fordi du er jente.

En dag får du kanskje en familie og barn. Jeg håper folk vil spørre deg om du får nok tid til familien, og du skal forvente at de også spør din ektefelle om det samme.

Sett grenser. For deg selv og for andre. Du bestemmer hvor langt du vil gå når du blir stor. Det er ikke prippent. Det er ditt liv, din kropp.

Vis empati og engasjement, for vi lever i en urettferdig verden. Det er ingenting i lovverket som tilsier at dine muligheter blir mindre enn en gutts, ingenting som rettferdiggjør at rammene for ditt liv blir trangere. Men fortsatt er det slik at kvinner bedømmes etter en annen standard enn menn. I vårt eget land er kvinner mer utsatt for vold i hjemmet, for spiseforstyrrelser og for trakassering. Noen låses inne, blir presset inn i ekteskap mot sin vilje eller lemlestet fordi menn vil holde kontrollen over dem.

Det aborteres langt flere jentefostre enn guttefostre i mange land, fordi jenter anses som mindre verdt. Noen blir straffet, ikke fordi de selv har gjort noe galt, men fordi de har blitt voldtatt eller utsatt for overgrep.

Du skal få velge helt selv hva du engasjerer deg i og hvordan. Du kan bli radikal, konservativ eller liberal – eller litt av alt eller ingen av delene. Men husk en ting: Du behøver ikke å være radikal for å se at du skal ha de samme mulighetene som en gutt.

Gratulerer med kvinnedagen.

Hilsen en pappa

7 kommentarer »

8. mars

Publisert den 06.03.2015 i Blogg

Det nærmer seg kvinnedagen, og dermed det årlige oppgjøret om hvem som egentlig er feminister og hvilke paroler man kan ha i toget. Min partikollega Mathilde Tybring-Gjedde skriver godt om sin side av saken i Dagbladet.

Hun får svar fra AUF.

Legg igjen din kommentar »

Aftenposten: Heia Norge!

Publisert den 23.02.2015 i Artikler, Blogg

Kronikk fra Aftenposten.

Heia Norge!

Jeg er ikke sosialdemokrat, men jeg er like norsk allikevel.

  
Pressemannen og politikeren Herman Smitt Ingebretsen skrev engang:

«Vi ble boende lengst nord i verden. Mellom oss og isen er der ingen. Men vi odlet dette landet. Vi dyrket dets jord, og der den tok slutt pløyet vi opp havet.»

Det er et fantastisk og vakkert sitat. Ikke en presis historisk beskrivelse av Norge, men et forsøk på å beskrive landets ånd, om man kan si det slik. Det er historien om et folk i det karrige nord som gradvis, sakte og sikkert bygget opp det landet vi har i dag.

Hvem bygget landet?

Det var arbeidere og bønder som sto opp om morgenen, gründere, småsparere og bedriftseiere som skapte arbeidsplasser. Og det var politikere også, selvfølgelig. Staten har bidratt til å bygge landet, men staten har ikke bygget landet alene.

Notodden og Rjukan i Telemark er to av det moderne Norges vugger. Det var her fossekraften ble temmet for å gi kraft til det norske industrieventyret. Forretningsmannen (og Høyre-politikeren) Sam Eyde hadde allerede på slutten av 1800-tallet sikret seg kraftrettigheter i Telemark, men først da han møtte fysikeren Kristian Birkeland i 1903 falt alle brikkene på plass og eventyret om Norsk Hydro kunne starte.

Da som nå, trengte Birkeland tre ting for å starte eventyret. En idé, den fikk han av Birkeland. Ressurser og arbeidskraft, det siste fikk han blant annet fra bygdene i Telemark. Og kapital. Han reiste noe kapital i Norge, men mesteparten fra utlandet, særlig Sverige og Tyskland. Solgte Eyde Norge? Nei, han var med å bygge landet.

Privat handelsflåte

Vår ære og vår makt het fjernsynsserien om den norske handelsflåten, symbolet på nasjonen Norge. Handelsflåten var ikke statlig eid. Vår ære og vår makt var privat, bygget av blod, svette og kapital. Vi er et land med så mye kyst at vi aldri har hatt noe annet valg enn å være åpne mot verden. Myten om nisseluelandet Norge som bare ser innover har aldri vært riktig. Handelsflåten er fortsatt et symbol på Norge, men det er også mange av våre nye selskaper, delprivatiserte som de er.

På tross av problemer – korrupsjonsanklager eller oljesand – er disse selskapene en liten bit av Norge i utlandet.

Det er delprivatiserte Telenor som bygger mobilnett i noen av verdens fattige land og delprivatiserte Statoil som leverer energi til alle verdenshjørner. Eyde og Birkelands gamle Hydro, eventyret som startet i Telemarks bygder, er i dag delt opp, og Yara leverer kunstgjødsel som gir bønder bedre avling, verden mer mat. Selskapet eies litt av staten, men aller mest av private.

Mange av selskapene som i dag representerer en liten del av Norge i det store utland, startet ikke med det som utgangspunkt. Telenor ble bygget på det gamle Televerket. Statoils første kasse skal visstnok ha vært en liten eske på direktørens kontor. Selskapet var ikke engang på børs, og først under Jens Stoltenbergs første regjering kom også private eiere inn.

Gradvis endring

Endringene som – for eksempel – gjorde Televerket om til Telenor, kom gradvis. Norge har hatt politikere, både fra høyre og venstre, som har forstått at omstilling er nødvendig for å sikre den grunnleggende tryggheten. Slik Høyres liberaliseringer på 80-tallet var nødvendig for at ikke den norske modellen skulle gå i stå, var pensjonsreformen på 2000-tallet nødvendig for å sikre bærekraften i velferdssystemet vårt.

I tiår har tittelen «Europas syke mann» gått på rundgang blant de europeiske stormaktene. Storbritannia hadde tittelen, likeså Tyskland. I dag tilhører tittelen Frankrike. Hvorfor? Fordi landet ikke har gjennomført nødvendige reformer. De har forsøkt å tviholde på modellen sin, mens verden rundt har endret seg. Man behøver ikke å være enig i enhver reform eller enhver endring, men gradvis reform har vært en viktig del av norsk suksess. Endring for trygghet er norsk!

«De blåblå gjør Norge unorsk», skrev en aviskommentator. Rødgrønne politikere har kastet seg på. Endringer i arbeidsmiljøloven er unorske, skattelette til bedriftene (som bidrar til norsk eierskap!) er unorsk og Regjeringen vil «selge ut Norge bit for bit».

Slagordet «Nei til salg av Norge» er ikke nytt, men ble blant annet brukt av det såkalte Bergensutvalget i 1962. Utvalgets annonser, hvor «Nei til salg av Norge» inngikk, ble avvist av ja-avisene Bergens Tidende og Arbeiderbladet fordi de ble sett på som for grove, med blant annet formuleringer som «til dem som ennå er våre landsmenn».

I 1970–1972 var det bare én organisasjon som brukte slagordet. Det var AKMED – Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid, opprettet av det som senere ble AKP (m-l).

Hvorfor brukte aldri Folkebevegelsen mot EF slagordet «Nei til salg av Norge», til tross for at det altså var godt kjent? Arne Haugestad, Folkebevegelsens daglige leder, forklarte det slik: «Jeg hadde en personlig aversjon mot slagordet (…) Det var å påstå at ja-siden var landsforrædere. Det var å gå for langt.»

Norge er mer enn bare bedriftene våre. Vi er skiturer, 17. mai, Ibsen, brunost og binderser, og mye mer. Men bedriftene våre er en del av historien. Både de private bedriftene, og de bedriftene som helt eller delvis eies av staten. Det er derfor forståelig at debatten om eierskap ikke bare handler om hvorvidt staten skal eie 35 eller 32 prosent på Oslo Børs, men også om hva slags land vi er.

Bygge et bedre samfunn

«I stedet for å bygge landet vil de selge landet», sa Jonas Gahr Støre i VG 24. januar. Uttalelsen er spekulativ, men Støre har rett i at dette handler om å bygge. Det handler om hvordan vi kan bygge trygge arbeidsplasser og et fremtidsrettet næringsliv. Det handler om hvordan vi kan bygge et bedre samfunn.

Vi har aldri før gjort det uten privat næringsliv og sterke, private eiere. Akkurat dét virker det som om noen nå har glemt.

Historien om Norge skrives av oss alle, den tilhører ikke ett parti.

Legg igjen din kommentar »