Abonner via RSS eller E-post

Trygdeeksport og EØS

Publisert den 19.09.2012 i Blogg

Arbeiderpartiets velferdsutvalg er i dag ute med et forslag om å kjøpekraftsjustere alle trygdeordninger unntatt alderspensjonen innenfor EØS-området.

Jeg er helt enig i intensjonen og har selv uttalt at vi bør gjøre hva vi kan innenfor EØS-avtalen. Det er en av grunnene til at Høyres programkomite har foreslått kommunal kontantstøtte i stedet for statlig. Det er et av virkemidlene vi har. Det er bra AP kommer etter og har sett problemet, men de unnlater å nevne EØS og svarer dermed ikke på et helt avgjørende spørsmål: Hvordan skal dere få dette til innenfor EØS?

Brochmann-utvalget, nedsatt av regjeringen, skriver nemlig følgende (s. 116):

«Etter artikkel 10 i forordningen skal ikke bare personer likebehandles, men også territorier. En ytelse kan «… ikke reduseres, endres, suspenderes, bortfalle eller beslaglegges …» av den grunn at den berettigete er bosatt på en annen medlemsstats territorium. Hvis norsk lovgivning for eksempel hadde bestemt at uførepensjon skulle reguleres ut fra levekostnadene i bostedslandet, ville det vært i strid med forordningen å anvende bestemmelsen innenfor EØS. Dette ville gjelde selv om bestemmelsene var nøytralt utformet, og følgelig likebehandlet for eksempel norske uførepensjonister bosatt i Spania med spanske statsborgere med opptjening i folketrygden som ønsker å motta uførepensjonen sin i Spania.» (Mine uthevninger.)

Det finnes unntak i skjæringspunktet mellom trygd og sosialhjelp. For eksempel faller ekstrapåslaget unge uføre får inn under dette unntaket. Men som utvalget skriver:

«Det må påpekes at adgangen til å unnta ytelser fra eksportplikt gjennom oppføring i vedlegg IIa er et meget trangt nåløye.»

Dette må regjeringspartiet AP svare på.  Dette er et felt jeg mener vi kunne vært tøffere på mot EU. Da er det synd at Arbeiderpartiet har brukt så mye av Norges politiske kapital på postdirektivet i stedet.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?