Abonner via RSS eller E-post

Et ideologisk regjeringsprosjekt

Publisert den 05.03.2012 i Blogg

Venstres landsstyremøte har tatt et stort steg i retning borgerlig samling. Pressen har fokusert på at Skei Grande ikke ser for seg regjeringsdeltagelse, men det er i stor grad en nyhet fordi pressen selv har bidratt til å overdrive tilnærmingene mellom Venstre og Frp. Dette er en langvarig prosess, og når Venstre nå åpner for å støtte en regjering hvor Frp er med, er det et langt steg bort fra Sponheims anti-Frp-linje.

De fire sentrum-høyrepartiene må selvfølgelig skrive seg sammen i enkeltsaker på Stortinget, men vel så viktig er det å identifisere en felles, grunnleggende innfallsvinkel til politikken. Frp, KrF, Venstre og Høyre — liberalismen, kristendemokratiet, det liberale og konservatismen — har faktisk noen ideologiske fellestrekk som kan legges til grunn for en felles platform.

Regjeringen som sitter har ikke vært venstreradikal, men den er sosialistisk og sosialdemokratisk. Dens viktigste politiske mantra er å styrke «fellesskapet», og i sosialdemokratisk tradisjon betyr det staten og offentlig sektor. Denne statsfetisjismen kolliderer med viktige deler av sentrum-høyres tradisjon og får en rekke politiske utslag som opposisjonen samlet er imot.

Regjeringen prioriterer kortsiktig utgiftsvekst fremfor investeringer i fremtiden, som kutt i forskning og høyere utdanning. Regjeringen har tilsynelatende allergi mot private løsninger, og nedprioriterer frivillig arbeid. Regjeringen øker skatter og avgifter for vanlige folk, selv i en tid med rekordinntekter på statsbudsjettet.Alt i alt sentraliserer denne regjeringen mer makt i politikken, i stedet for å spre den til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. En kritikk fra sentrum-høyre må rettes mot at regjeringen setter likhetstegn mellom fellesskap og offentlig sektor.

I en slik kritikk vil betoningen variere, men det går en felles linje mellom standpunktene: De offentlige A4-ordningene styrkes på bekostning av enkeltmennesker og frivillige fellesskap. Og her er vi ved en avgjørende kjerne, en spire, for et borgerlig politisk prosjekt: Gradvis å snu samfunnets pyramide og gi mer frihet og ansvar til institusjoner og enkeltmennesker utenfor politikken.

Det finnes nok ideologisk og politisk fellesgods mellom de fire partiene til at de burde finne sammen i regjering. Partiene deler synet på det enkelte menneske som utgangspunkt for politikken, og dermed en politikk som vil flytte mer makt og innflytelse fra det politiske apparatet til enkeltmennesker, familier og bedrifter. Dette ideologiske prosjektet kan finne gjenklang hos både liberalister, konservative, kristendemokrater og liberale.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

05.03.12

det ville vært flott med et så konstruktivt regjeringsskifte. Men ett par konkrete spørsmål, vil en ny regjering redusere statens innflytelse slik du gir inntrykk av her ? vil man se konkrete endringer i skolepolitikken (herunder fjerning av forbudet mot privatdriftede skoler, lærerlønninger etc) og til slutt vil det komme reformer rettet mot arbeidslivet. Jeg er selvsagt henrykt over utsiktene til en borgerlig regjering men er spent på substansen i et slikt prosjekt. Uansett får du og dine ha lykke til ved neste valg og de kommende forhandlingene med de andre borgerlige partiene

Klarsynt

06.03.12

Om Velferdsfella – Den Norske Modellen (AP koden)

Den Norske Modellen, er en gjennomarbeidet, partipolitisk strategi for sosialistisk maktpolitikk, som skal sikre, at Arbeiderpartiet og de rødgrønne alltid vinner de to neste valgene.

Arbeiderpartiet kaller Den Norske Modellen, sitt viktigste velferdspolitiske manifest.

I korthet går Den Norske Modellen ut på, at flest mulig norske borgere, enten skal være offentlige ansatte, eller ha en viktig binding til en helt eller delvis eiet offentlig etat eller virksomhet. Hvilket NRK er et godt eksempel på.

Stoltenberg kommer til å fortsette å repetere sine velformulerte argumenter for Den Norske Modellen for velgerne, så lenge skatteinntektene og oljeinntektene øker i Norge.

I sin tale til Landsstyret i Arbeiderpartiet sa Statsministeren: ”Det er bare Arbeiderpartiet som vil kunne greie å gjennomføre de nye store, tunge utfordringene innen utbyggingen av pleie og omsorgssektoren i Norge”. Han sa dette, fordi han vet, at helsestatsråden har anledning til å ansette flere titalls tusen offentlige ansatte nå.

Men den smarte sosialøkonomen Stoltenberg vet også meget godt, at argumentene hans, for å kunne satse på Den Norske Modellen, bare virker til fordel for de rødgrønne, så lenge han og de andre sosialistene, kan fortsette å pøse ut milliarder av skattekroner og oljekroner til de offentlige bedriftene og deres ansatte.

Smarte Stoltenberg, vet meget godt, at indirekte er det nå slik, at det er ALLE vi norske skattebetalere, UANSETT partitilhørighet, som egentlig finansierer de rødgrønne sin kortsiktige, sosialistiske, maktpolitiske strategi, med det flotte navnet: Den Norske Modellen.

Genialt !

Den Norske Modellen – Hvor lenge vil den være troverdig ?

Når skatteinntektene og oljeinntektene begynner å synke, og kuttene også må komme i offentlig sektor, vil de fleste – for sent – forstå, at Den Norske Modellen til Stoltenberg, var den viktigste årsaken til at det raknet så fort for Norge.

Denne makroøkonomiske velferdskrisen kan ikke Høyre vente på !

Det blir derfor en stor utfordring, for Høyre sine politikere, å synliggjøre og avsløre disse sammenhengene allerede nå, i god tid før stortingsvalget i 2013.

Moderatene i Sverige klarte det i 2010.

Moderatene har nærmet seg sentrum i svensk politikk, og de har mer enn bare delvis ”overtatt” velferdspolitikken til de rødgrønne.

Moderatene ”slanker” nå det svenske, offentlige byråkratiet, og de har begynt prosessen med å la private virksomheter og private velferdsorganisasjoner overta staten og de rødgrønne sine ”eierinteresser” i statlige virksomheter.

Moderatene fører nå en politikk i Sverige, som vil medføre, at de rødgrønne partiene, sakte men sikkert, mister alle sine maktsentra og sine ”offentlige ansatte” velgere.

Hvis denne økonomiske og politiske suksessen i Sverige fortsetter, vil Den Norske Modellen til de svenske, rødgrønne partiene forvitre, og de svenske velgerne vil etter hvert helt slutte å stemme på sine gamle, rødgrønne partier.

Og hvorfor har ikke de rødgrønne velgerne i Norge fått med seg disse faresignalene ?

Svaret på det er tosidig.

Fordi de rødgrønne velgerne i Norge, for de flestes vedkommende, tenker kortsiktig. De stoler også fullt og helt på, at ”Skryte-Jens” ikke har noen skjult agenda med Den Norske Modellen, fordi det går jo så bra med landet akkurat nå.

Og fordi Høyre, og Høyre sine borgerlige samarbeidspolitikere ikke helt makter, eller ikke får lov til, å snakke ut om disse utfordringene, med den tyngde og tøffe argumentasjon, som må til, for at velgerne i Norge skal våkne opp, og virkelig forstå hva som vil skje med dem, dersom de fortsetter å stemme på de rødgrønne.

Hva må Høyre sine politikere fortelle velgerne i dag ?

De må tørre å si det som det er !

De må tørre å si, at Høyre får et større og større politisk handikap i forhold til sosialistene, for hvert år som går, så lenge Den Norske Modellen uforstyrret får virke og virke i Norge.

Høyre må også gå åpent ut og innrømme, at utfordringene til partiet er, at Norge har råd til å ha det slik akkurat nå. Fordi Norge akkurat nå, er et av verdens rikeste land, og det passer utmerket med Den Norske Modellen til sosialistene.

Høyre må også åpent fortelle alle velgere i Norge at:

Den rødgrønne regjeringen bare pøser på med flere og flere offentlige ansatte, for å sikre sine to neste valgseire. Dess flere offentlige ansatte det blir, dess vanskeligere blir det for Høyre å vinne de kommende valgene. De offentlige ansatte, blir på en troverdig måte, ”de rødgrønne sine ansatte”, som naturligvis også helst stemmer på ”sin politiske arbeidsgiver”, ved fremtidige valg.

Denne geniale strategien til Stoltenberg, som han alltid så varmt omtaler som Den Norske Modellen, må Høyre sine politikere åpent og tydelig avsløre for velgerne. Hvis Høyre ikke synliggjør og avslører disse farlige, sosialistiske strategiene godt nok, vil Høyre få store problemer med å vinne de fremtidige valgene i Norge.

Har du en mening?