Abonner via RSS eller E-post

Den norske modellen lekker

Publisert den 04.10.2010 i Blogg

Alle partier får talepunkter fra partikontorene sine, også Høyre. Det spesielle med Arbeiderpartiet er at de åpenbart er ute av stand til å tenke lenger enn talepunktene fra Youngstorget for tiden.

AP har bestemt seg for at den norske modellen har tre, og bare tre, kjennetegn. Skattenivået, samarbeidsmodellen og universelle velferdsløsninger. Det er riktig at dette er fremtredende trekk ved Norge, selv om også andre land har gjort mye av det samme. De kunne kanskje med fordel føyet til en fjerde, nemlig oljeinntektene. Når Norge ikke måtte gjennom den samme hestekuren som for eksempel Sverige på 90-tallet (hvor Socialdemokraterna blant annet kuttet formueskatten), skyldes det i stor grad at vår økonomi ble smurt av ekstra inntekter.

Jeg skal ikke gå inn i en akademisk debatt om hva som kjennetegner den norske modellen, hvorvidt den er annerledes enn den nordiske og hvilke deler av den som er eksporterbare. Jeg skal bare konstatere at det også finnes en alternativ, bredere historie om hvorfor Norge er et godt land å bo i.

AP klapper mer enn gjerne seg selv på skulderen for egen innsats, men de glemmer at frivillige og ideelle organisasjoner  har spilt en avgjørende rolle for fremveksten av det norske demokratiet, fra kristenorganisasjonene via sanitetskvinner til bondebevegelsene og arbeiderbevegelsen (sistnevnte husker de da).

AP vil gjerne snakke om hvordan deres stat har skapt Norge, men de snakker mindre om forutsetningene for at vi kan ha den velferdsstaten vi har. Et næringsliv som skaper verdier er den viktigste bærebjelken, men det hjelper også at Norge er en åpen økonomi som har omstilt seg, og at vi er verdensmestere i å beskytte privat eiendomsrett (det merker neppe norske grunneiere, men det er en annen sak).

Ikke minst vil de ikke snakke om at modernisering av offentlig sektor har vært avgjørende. Kristin Clemet illustrerer det fint når hun siterer Thorbjørn Jagland om 80-tallet: “Det ville ha eksplodert om ikke reformene hadde kommet”.

Og mens AP er mest opptatt av å klappe for seg selv, er jeg mer opptatt av Norges aller største velferdsproblem. Nesten 800 000 mennesker* i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet:

Oversikt over mottagere av ulike stønadsordninger
300 000  på uførepensjon
162 000  på arbeidsavklaringspenger
125 000  på sykepenger (årsverk)
76 100  på dagpenger ved arbeidsledighet
50 000  med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt
24 000  på overgangsordninger ved aleneomsorg for barn
1 000  på ventelønn og ventestønad
50 000  på avtalefestet pensjon AFP
 — 788 100  Utenforskap

Den norske modellen lekker.

*Dette tallet vil variere litt avhengig av hva man regner med, og fordi sykepenger telles i årsverk.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

Arild

05.10.10

Så lenge samfunnet, med vidåpne øyne, gjennom etater som Nav ikke tar tak i unge mennesker som ikke vil jobbe, kun ruse seg, dagdrive og ha det moro m.m, da lekker naturligvis den norske modellen.
I 2010 står voksne/ansvarlige mennesker å ser på, uten å si ifra/varsle, om åpenbare feil, mangler, urett, vold i nære relasjoner, trygdesvindel, unnlatelser etc.
F.eks,det går nesten ikke en dag uten at en familie/nære relasjoner såkalt ikke kjente til en volds-/frihetsberøvers adferd….

PeeWee

06.10.10

Jeg synes det er tre hovedproblem her:

– For det første så fremstilles det som om 1 av 4 i voksen alder utenfor arbeidslivet er mye. Det er det slettes ikke. Det vanlige i den rike verden er faktisk at omtrent 1 av 3 av de i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet.

– Det nevnes ikke at selv om andelen unge uføre øker noe, mye på grunn av demografiske svingninger, så er fortsatt over halvparten av de som innvilges uføretrygd over 50 år gamle.

– Det å få en jobb betyr ikke nødvendigvis at man er innenfor. Det er da fult mulig at mange av de som jobber i USA, de med lavest lønn, rett og slett lever i utenforskap fordi de tjener så lite at de har det enda dårligere økonomisk enn trygdede i Norge.

Klarsynt

15.11.11

Om Velferdsfellen – Den Norske Modellen – og APe-koden.

Den Norske Modellen, er en gjennomarbeidet, partipolitisk strategi for sosialistisk maktpolitikk, som skal sikre, at de rødgrønne alltid vinner de to neste valgene.

De rødgrønne kaller Den Norske Modellen for sitt viktigste, velferdspolitiske manifest.

I korthet går Den Norske Modellen ut på, at flest mulig norske borgere, enten skal være offentlige ansatte, eller ha en viktig binding til en helt eller delvis eiet offentlig etat eller virksomhet. Hvilket NRK er et meget godt eksempel på.

Stoltenberg kommer til å fortsette å repetere sine velformulerte argumenter for Den Norske Modellen for velgerne, så lenge skatteinntektene øker i Norge.

I sin tale til Landsstyret i Arbeiderpartiet sa Statsministeren: ”Det er bare Arbeiderpartiet som vil kunne greie å gjennomføre de nye store, tunge utfordringene innen utbyggingen av pleie og omsorgssektoren i Norge”. Han sa dette, fordi han vet, at Staten = APe har råd til å ansette flere titalls tusen offentlige ansatte nå.

Men den smarte sosialøkonomen Stoltenberg vet også meget godt, at argumentene hans, for å kunne satse på Den Norske Modellen, bare virker til fordel for de røde, så lenge han og de andre sosialistene kan fortsette å pøse ut milliarder av skattekroner til det offentlige byråkratiet og deres ansatte.

Derfor har han dårlig tid nå !

Smarte Stoltenberg vet også meget godt, at indirekte er det nå slik, at det er ALLE norske skattebetalere, UANSETT partitilhørighet, som egentlig finansierer de røde sin kortsiktige, sosialistiske, maktpolitiske strategi, med det flotte navnet: Den Norske Modellen.

Genialt !

Den Norske Modellen – hvor lenge vil den være troverdig ?

Når skatteinntektene begynner å synke, og kuttene også må komme i offentlig sektor, vil de fleste – for sent – forstå, at Den Norske Modellen til Stoltenberg, var den viktigste årsaken til at det raknet så fort for Norge.

Denne makroøkonomiske velferdskrisen kan ikke Høyre vente på !

Det blir derfor en stor utfordring for deg og Høyre å synliggjøre og avsløre disse sammenhengene allerede nå, i god tid før stortingsvalget i 2013.

Moderatene i Sverige klarte det i 2010.

Moderatene har nærmet seg sentrum i svensk politikk og de har delvis overtatt velferdspolitikken til de rødgrønne.

De slanker nå det svenske, offentlige byråkratiet og de har begynt prosessen med å la private investorer og private velferdsorganisasjoner overta staten og de røde sine eierinteresser i statlige virksomheter.

Moderatene fører nå en politikk i Sverige, som vil medføre, at de røde partiene sakte men sikkert mister alle sine maktsentra og sine byråkratiske ansatte.

Hvis denne økonomiske og politiske suksessen i Sverige fortsetter, vil Den Norske Modellen til de svenske, rødgrønne partiene forvitre, og de svenske velgerne vil etter hvert helt slutte å stemme på sine gamle rødgrønne partier.

Og hvorfor har ikke de rødgrønne velgerne i Norge fått med seg dette ennå ?

Svaret på det er tosidig.

Fordi de rødgrønne velgerne i Norge, for de flestes vedkommende, tenker kortsiktig. De stoler også fullt og helt på at ”Skryte-Jens” ikke har noen skjult agenda med Den Norske Modellen, fordi det går jo så bra med landet akkurat nå.

Og, fordi Høyre og Høyre sine borgerlige samarbeidspolitikere ikke helt makter, eller ikke får lov til, å snakke ut om disse utfordringene, med den tyngde og tøffe argumentasjon som må til, for at velgerne i Norge skal våkne opp og virkelig forstå hva som vil skje med dem, dersom de fortsetter å stemme på de rødgrønne.

Hva må du og Høyre sine politikere fortelle velgerne i dag ?

Dere må tørre å si det som det er !

Dere må tørre å si at Høyre får et større og større politisk handikap i forhold til sosialistene, for hvert år som går, så lenge Den Norske Modellen og APe-koden uforstyrret får virke og virke i Norge.

Høyre må også gå åpent ut og innrømme, at utfordringene til partiet er, at Norge har råd til å ha det slik akkurat nå, fordi Norge akkurat nå er et av verdens rikeste land, og at det passer utmerket med Den Norske Modellen til sosialistene.

Høyre må også åpent fortelle alle at:

De rødgrønne bare pøser på med flere og flere offentlige ansatte for å sikre sine to neste valgseire. Dess flere offentlige ansatte det blir, dess vanskeligere blir det for Høyre å vinne de kommende valgene. De offentlige ansatte, blir på en troverdig måte, ”de rødgrønne sine ansatte”, som naturligvis også helst stemmer på ”sine politiske arbeidsgivere” ved fremtidige valg.

Denne geniale strategien til Stoltenberg, som han alltid så varmt omtaler som Den Norske Modellen, må Høyre åpent og tydelig avsløre for velgerne. Hvis Høyre ikke synliggjør og avslører disse farlige, sosialistiske strategiene godt nok, vil Høyre få store problemer med å vinne de fremtidige valgene i Norge.

Høyre må også tørre å avsløre, at det er ALLE oss norske skattebetalere, UANSETT partitilhørighet, som indirekte finansierer maktpolitikken til de røde ! Her er det ikke ”bare” snakk om noen hundre tusen kroner fra et par offentlige kraftselskaper, men folkets skattekroner i hundremilliarder-klassen som er i spill.

APe-koden

1. Alle barn mellom 1 og 6 år skal gå i store, rødmalte, kommunale, APe-ledede barnehager. Slik at de tidligst mulig lærer å bli lydige og flinke APe-barn. Slik at de blir mest mulig like APer når de blir voksne og endelig får muligheten til å stemme APe.

2. Alle skolebarn skal gå i den enhetlige, kommunale, APe-ledede, norske enhets-skolen. Slik at de får mest mulig lik utdannelse. Slik at de blir mest mulig like APer når de blir voksne og endelig får muligheten til å stemme APe.

3. Alle offentlig ansatte skal snarest mulig melde seg inn i LO. Slik at de får mest mulig lik påvirkning. Slik at de blir mest mulig like APer som alltid vil stemme APe ved neste valg.

Genialt !!

Har du en mening?