Abonner via RSS eller E-post

La oss snakke om oljevern…

Publisert den 08.08.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Telemark Aps 1. kandidat, Terje Lien Aasland, har et leserinnlegg i Varden i dag (ikke på nett) som starter ganske godt. Han mener vi må stå sammen i kampen for en bedre oljeberedskap langs kysten og ikke politisere saken. Det tror jeg de fleste har vært enige om. Det viktigste er å få ryddet opp. Den politiske debatten kommer tidsnok.

Men den politiske våpenhvilen fortsetter ikke lenge hos Lien Aasland. Etter få linjer er han i gang med angrep på opposisjonen. Det betyr at tiden har kommet for å snakke om oljevern, også om hva som har blitt gjort og foreslått. Regjeringen fortjener ros, ikke kjeft, for at de sender statsråder til ulykkesstedet, og for å legge penger på bordet. Men de hadde tjent på en smule mer ydmykhet. Det er flaut og pinlig når det gang på gang viser seg at Regjeringen overdriver eller feilinformerer om sin egen politikk og forhistorie.

Etter en ulykke vil det alltid komme frem ting som kunne vært mye bedre. Vi kan aldri garantere at ulykker ikke kommer til å skje, og beredskapen kan på den måten aldri bli god nok  (se referatet fra Stortingsdebatten under for å se hva Høyre har ment, men også hva de andre partiene har kritisert oss for). Allikevel er det verdt å titte på de siste årene. Historien viser at de rød-grønne med fordel kunne holdt retorikken på et lavere nivå, særlig SV og Kristin Halvorsen som nå vil utnytte katastrofen i Langesund for å høste poeng i sin kamp mot oljeutvinning i nord.

Regjeringen Bondevik II, ved daværende fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, la i januar 2005 frem en stortingsmelding om sjøsikkerhet og oljevernberedskap – St.meld. nr. 14 (2005-2006). Blant de tiltak som ble nevnt i meldingen for å kunne forebygge skade er tømming eller nødlossing av havarist for lasteoljer og/eller bunkers før oljen lekker ut på sjøen. Tiltaket er utført ved flere tilfeller av skipshavarier langs norskekysten og har vist seg å være meget effektivt både med hensyn til å unngå miljøskader og når det gjelder kostnader. Stortingsmeldingen har bare i begrenset grad blitt fulgt opp.

I begynnelsen av denne stortingsperioden kom Kystverket med en rapport som viste et betydelig etterslep i behovet for oljevernberedskap. I stedet for å følge opp de klare anbefalingene fra Kystverket, valgte fiskeri- og kystminister Helga Pedersen å stemple rapporten ”intern”. I etterkant av ”Server”-forliset ved Fedje vinteren 2007 ble imidlertid innholdet i rapporten kjent. Kystverket skrev at det er betydelige mangler i norsk oljevernberedskap. Utstyret er gammelt, og for lite mannskap er trent i oljevern. Samtidig øker skipstrafikken langs kysten, og med det faren for ulykker og oljeutslipp. Rapporten konkluderte med at ”det anbefalte beredskapsnivået ikke kan opprettholdes, og statens beredskap vil i praksis bli bygget ned til et lavere beredskapsnivå”. Dette vil ifølge Kystverket føre til økt sannsynlighet for at oljemengder vil drive i land og til at profesjonaliteten på gjennomføringen av strandoperasjonene avtar.

Da rapporten ble kjent tok Høyres Børge Brende opp oljevernberedskap i en interpellasjon til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2006-2007/070508/10/

Høyre fulgte også opp rapporten med midler. Høyre har i statsbudsjettene for 2008 og 2009 foreslått å bevilge til sammen 40 mill kroner mer til oljevernberedskap enn regjeringen: 25 mill. i 2008 og 15 mill. i 2009. Videre foreslo Høyre i revidert nasjonalbudsjett for 2007 å styrke oljevernberedskapen med 30 mill. kroner etter at innholdet i rapporten fra Kystverket ble kjent.

I tillegg til å foreslå økte bevilgninger til oljevernberedskap, har Høyre foreslått å styrke sjøredningstjenesten. I statsbudsjettet for 2009 fra regjeringen ble redningsselskapet avspist med 41 mill. kroner, mens redningsselskapet selv mente at de trengte 70 mill. kroner for å opprettholde driften, og viste til at situasjonen for redningsskøytene med regjeringen forslag var kritisk. Høyre foreslo derfor i vårt alternative budsjett for 2009 å bevilge de resterende 29 mill. kronene for å forhindre at noen av redningsskøytene skal bli lagt på land. Dette ble satt stor pris på i redningsselskapert.

Jeg støtter Regjeringens satsning nå 100 prosent. Men dessverre kommer den for sent. Først etter ulykken. Ingen partier kan si at ulykken ikke ville skjedd med deres politikk. Faren for ulykker er alltid til stede. Men det ville kledd regjeringen å være litt mer ydmyk, og det ville kledd Arbeiderpartiets 1. kandidat å ikke gå til frontalangrep på andre partier i et innlegg hvor han maner til felles kamp for bedre oljevernberedskap.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

08.08.09

Sannheten er at alle partier kan si at ulykken hadde skjedd med deres politikk. Rett og slett fordi lenser ikke er effektive ved høye bølger, noe som også direktøren i Kystverket gjorde klart i i en debatt på Dagsnytt 18.

Bedre oljevernberedskap er selvfølgelig bra, men det er sterkt begrensa hva den kan utrette. Ulykken nå viser bare hvor varsom man bør være med oljeboring nordpå.

Peder Østebø

08.08.09

Merker meg at Isaksen velger å rakke ned på Kristin Halvorsen, til tross for at det var KrFU’s leder Kjell Ingolf Ropstad dro denne paralellen før SV-lederen. Dessuten er det ikke en dum ting å tenke igjennom i forhold til Lofoten og Vesterålen, med tanke på hvilke følge en slik ulykke kan få i kystnære farvann der.

torbjorn

09.08.09

Kristin Halvorsen har også dratt parallellen. Jeg er enig i at ulykken viser hvilke voldsomme konsekvenser en oljeulykke kan få for naturen. Derfor har jeg også vært skeptisk til oljeutvinning i de sårbare områdene i nord. Men sannheten er at denne saken først og fremst handler om skip som går langs kysten vår og om oljevernberedskap, og der burde de rød-grønne være hakket mer ydmyke.

imrodion

09.08.09

Viktig å huske på at dette skipet ikke har noe som helst med olje-utvinning eller slikt å gjøre. Skipet gikk faktisk med gjødsel.

Og norsk oljeindustri har en ganske god historie å se tilbake på når det kommer til olje-utslipp. Det meste av instalasjoner i nord vil havne på havetsbunn, fra begynnelsen av, og oljen vil gå i rør til land.

Helt uavhengig av dette, selvfølgelig kan beredskapen bli bedre.

Har du en mening?