Abonner via RSS eller E-post

Konservatisme

Den konservative arven bygger på noen grunnleggende ideer som må forme konservatismen også i fremtiden: Frihet under ansvar, rettsstat og privat eiendomsrett, balanse og grenser for politikk, styrken i fellesskapene og vegringen mot politisk perfeksjon.   Det er disse ideene som oppsummeres i slagordet «forandre for å bevare».

Frihet
«Det er frihet og ikke likhet som har vært inspirasjonskilden i vestlig kultur, og hele vestens historie har vært en søken etter frihet.» Christopher Dawson

Frihet i vår moderne forstand er uløselig knyttet til ideen om at enkeltmennesket har en selvstendig moralsk verdi uavhengig av politisk og sosial kontekst. Det er en utpreget liberal ideé, men er også en arv fra kristendommens lære om at hver enkelt er skapt i Guds bilde og derfor har en uendelig egenverdi. Denne ideen er kjernen i vestens liberale arv, og av den største betydning for all senere politisk tenkning.

Ansvar og orden

Det praktiske argumentet for orden er enkelt: Hvis frihet betyr fravær av lover og regler, så vil livet bli uutholdelig. Derfor er et godt samfunn avhengig av at frihetens brukes fornuftig, og at mennesker følger lover og regler som ikke er nedskrevet noe annet sted enn i deres egen, indre lovbok.

Det andre ansvaret konservative peker på gjelder ikke vårt indre liv, men vårt forhold til andre mennesker. Det er et sosialt ansvar som tilsier ikke bare negative forpliktelser (som å avstå fra å slå noen i hjel), men positive forpliktelser, et påleggsom om å hjelpe mennesker som er i nød. Konservative støtter ideen om et sosialt sikkerhetsnett, men advarer mot å sette likhetstegn mellom sosialt ansvar og offentlige støtteordninger. Nestekjærlighet kan vanskelig institusjonaliseres, porsjoneres og deles ut av velvillige offentlige byråkrater. Det viktigste arsenalet av ansvar i samfunnet er derfor ikke den sosialdemokratiske velferdsstaten, men den frivillige solidariteten som oppstår der hvor mennesker finner sammen i frivillige fellesskap.

For en grundig innføring i konservatismen anbefaler jeg (selvfølgelig) denne antologien redigert av Henrik Syse og undertegnede. Den kan kjøpes her.