Abonner via RSS eller E-post

Udemokratiske Norge

Publisert den 17.09.2012 i Blogg

Historiker Nils Rune Langeland har fått mye pes for sine uttalelser på Facebook. Med rette, må jeg si. Man må stå til ansvar også for sine spissformuleringer. Jeg mener Langeland også tar feil på et annet punkt, nemlig i sitt syn på demokrati. Dette er uttalelsen han har fått kritikk for:

La meg gjere ein einfalt døme på demokrati: Kven er for innvandring frå genetisk svake analfabetar frå Punjab. Neste spørsmål- Kven er for at ny bilar skal koste dobbelt så mykje i Noreg- Kven er for at vi skal sløse bort milliardar i afrika i staden for å byggje vegar i Noreg? Eg som politisk borgar vil sjå det demokratiske grunnlaget for denne staten.

Det er en vanlig påstand at norsk innvandringspolitikk mangler demokratisk legitimitet, at den på en eller annen måte er et «elitekupp» som er gjennomført uten folkets støtte. Jeg er skeptisk til både det empiriske grunnlaget og synet på demokrati som ligger bak dette. La meg for ordens skyld nevne at både jeg og partiet jeg representerer, ønsker en strammere innvandringspolitikk enn i dag.

I følge SSB var dette holdningen til innvandring i Norge i 2011: 44 prosent synes det bør bli vanskeligere å få opphold, mens 45 prosent synes adgangen til opphold bør være som i dag. Bare 6 prosent synes det bør innføres lettelser. Synet på innvandringspolitikken er naturligvis ikke konstant, men bildet gir allikevel ingen holdepunkter for å si at norsk innvandringspolitikk er udemokratisk eller på tvers av folkets ønsker. Sannheten er at det er uenighet om innvandringspolitikken, i den siste undersøkelsen er folket delt omtrent på midten.

Et annet poeng er etter min mening minst like viktig. Et representativt demokrati er ikke avhengig av å følge flertallet i opinionen til enhver tid. Det er med andre ord forskjell på om en politikk er riktig (basert på hva flertallet mener) og om den er legitim. Legitimiteten kommer fra de demokratiske prosessene — frie valg, fri presse, kontroll fra et uavhengig rettsvesen — og er ikke avhengige av at et flertall til enhver tid er enige i politikken som blir ført.

Det finnes selvfølgelig gråsoner, for eksempel svekker det trolig også folks oppfatning av systemets legitimitet dersom de føler politikerne generelt styrer mot deres vilje, men systemets selvkorrigering ligger i at makthaverne kan byttes ut. I Norge har vi også en relativt lav sperregrense, relativt lave krav for å stille til valg og svært gunstige støtteordninger for partiene — med andre ord er terskelen for å delta i demokratiet rimelig lav også for partier som mener de etablerte har utspilt sin rolle.

Jeg mener ikke at det er irrelevant å diskutere hvorvidt vi har politiske eliter som reproduserer seg selv og er fjerne fra folks hverdag, jeg mener bare det blir en fordreining dersom man ikke også tar med at disse elitene er avhengige av at systemet har en viss grad av legitimitet i befolkningen. Og i Norge er det all grunn til å tro at denne legitimiteten er svært høy.

Å være uenig i innvandringspolitikken er en ærlig sak. Å fremstille dagens politikk som et slags udemokratisk kupp er feil.

Del på Facebook | Del på Twitter

5 Kommentarer

Det er få kanaler hvor vi utenfor politikken med begrenset forståelse kan få en mulighet til å forstå bedre slike saker som i media går fra mening til fullstendig pressedekning uten å spørre noe spørsmål.

Godt også at disse innlegene begynner å legge et fundament for å skape denne nødvendige debatten om innvandring som trengs å holdes før dette blir noe mer ubehagelig

Frans

17.09.12

Når man diskuterer om noe er demokratisk eller ikke, kan det være formålstjenlig å klargjøre hva man legger i «demokrati». Det er mange ulike former for demokrati. Et eksempel på det Russland. Selv om makteliten i Russland oppfatter Russland som demokratisk, så er det kanskje ikke så mange i vesten (eller i opinioen i Russland) så mener at Russland er demokratisk.

Da kommer vi inn på noe vesentlig.

Makt.
Makt til å definere.

Makten til å definere hva som skal oppfattes som sant selv om det ikke er sant.

Et representativt demokrati er mer udemokratisk enn et direkte demokrati. Vi har et representativt demokrati i Norge fordi «makteliten» hevder at det reduserer transaksjonskostnader og gjør demokratiet mer effektivt.

Men det har også vist seg fra f.eks. Brasil at demokrati som fungerer mer som direkte demokrati også er det mest effektive, fordi de gode beslutningene blir tatt i åpenhet og ikke på et bakrom av makteliter som snekrer sammen et partiprogram som folket skal svelge.

Frans

17.09.12

Et direkte demokrati gir mer makt tilbake til folket.
Forståelig vil ikke de som representerer det representative demokratiet ha noe av det. Det er selvfølgelig mest opptatt av forsvare egne posisjoner og klamre seg til makten.

rotato

17.09.12

Er einig med det meste av svaret ditt her. Det er heilt klart at vi ikkje kan styre landet etter kva media til ei kvar tid overbeviser folk om. Men kan det ikkje likevel vere noko i det Langeland skriv?

Har vi enkelte langsiktige politiske tema som er, og har vore, mot fleirtalet si vilje i over lang tid?

Bilavgiftene er eit typisk eksempel her. Er det egentlig fleirtal i folket for å ha så høge avgifter som vi har?

Om det ikkje er fleirtal, kva er i tilfelle grunnen? Har vi i tilfelle fleire slike «langtidsmotsetningar» mellom stortinget og folket?

Nicole

15.11.12

Hvor demokratisk er prosessen knyttet til ratifiseringene av konvensjonene som i dag ligger føringer for hele asyl- og innvandringspolitikken i Norge? Like lite demokratisk som EØS avtalen er. Problemet er at politikerne i Norge ikke stoler på folkeviljen og siden EU nederlaget er folkeavstemninger ikke blitt tatt i bruk. Rød Isaksen mener du virkelig at ratfiseringen av emk, eøs, schengen, fn-menneskerettighetskonvensjon ikke lider under et betydelig demokratisk underskudd? Det jeg kan si meg enig i er at norske politikere ikke er noen elite. Med det generelle utdanningsnivået til dagens politikere ville det vært generelt misvisende og bruke ordet elite. Med dette som bakteppe burde folket i større grad få oppleve direkte demokrati.

Har du en mening?